Slim framework

Install Slim 3

 

Cấu trúc thư mục

 

Notes:
  • Twig 2 needs at least PHP 7.0.0 to run
  • Dùng twig 1 template:
    composer require "twig/twig:^1.2"
  • Lựa chọn package phù hợp với phiên bản PHP:
    "illuminate/database": "^4.2.17"