Selector on Jquery

Hide rows of table:

$('#table tr:gt(5)').hide();
  1. Index bắt đầu từ 0
  2. Một số thứ liên quan:
    eq, …

a…