Tổng hợp JQuery

.find() function

Tìm kiếm những phần tử con. find() tìm kiếm luôn các cấp con, còn .children() chỉ tìm kiếm một cấp.
Loop qua các phần tử sau khi tìm kiếm:

 var container = $('.container').find('p');
 container.each(function(index, el) {
    console.log($(this).text());
 });

continue…………..!!!!